lukk

Rødtvet

Gård, småhusbebyggelse og drabantby

Mens Kalbakken kan sies å være preget av 1950-tallet, er det 1960-tallets arkitektur og planideal som preget Rødtvet. Fram til den tid var området, som i sin helhet en gang var eid av Rødtvet gård, preget av åker og eng og enkelte småhus. Rødtvet gård, med vakker hovedbygning fra 1825, er fortsatt bevart. Gården hadde flere husmannsplasser i Sandåsområdet, og etterhvert inntok også stenhoggerne dette området. Her bygde de seg små hus, drev litt jordbruk gjerne kombinert med annet sesongarbeid. Også Øvre Kalbakken var opprinnelig en husmannsplass. Den ble skilt ut som egen gård i 1780.

Reguleringsplanen for Rødtvet og Øvre Kalbakken lå klar i 1958, og la til rette for blokkbebyggelse på tre, fire og tolv etasjer samt flere områder med småhusbebyggelse. Selvaagbygg disponerte området lengst sør, mens entrepenør Nils S Stiansen stod bak utbyggingen av områdene som hadde tilhørt Øvre Kalbakken gård. Rødtvet skiller seg fra andre drabantyer i Groruddalen, ved at det ble åpnet for å bygget variert småhusbebyggelse i deler av området.