lukk

Hovin mellom gård

Hovin gård er en av Groruddalens eldste gårder.

I 1664 makeskiftet Kronen Hovin, sammen med ødegårdene Skregsrud og Graff, med landkommissær Johan Garmann som betaling for den gjeld Kronen hadde til ham. På denne tiden var Hovin en fullgård, med en staselig hovedbygning og et stort tun med mange tømrede bygninger. På slutten 1700-tallet hadde gården seks husmannsplasser: Titut, Hovifjøset, Ødegården, Højhald, Volla og Kollebonden.

I 1860-årene foregikk det arbeid med ny skattematrikkel, og her framgår det at det nå var skilt ut 11 eiendommer. De to første var to nye Hovingårder: Mellom Hovin og Nordre Hovin. Videre hadde blant annet Aker kommune kjøpt jord til bygging av Hovin skole.

Mellom Hovin var en videreutvikling av plassen Hovifjøset. En branntakst fra 1867 forteller om fem bygninger på tunet; hovebygning med panelt tømmer, stolpebygning i tømmer, driftsbygning i tømmer kombinert med reisverk med plass til 24 kuer og seks hester, lokum og vognskur. Gården var eid av proprietær Carl Iversen. I hovedbygningen var det syv rom og kjøkken nede, og tre rom med full høyde oppe. I kjelleren lå bryggerhus med bakerovn. Gården hadde en husmannsplass, Fjøsstuen, hvor det lå to tømrede stuebygninger. I 1916 ble Hovin Melllom kjøpt av det som skulle bli Standard telefon og kabelfabrikk (STK).

Hovedbygningen på Mellom Hovin gård var en sveitserstilsbygning i to etasjer, trolig byggget på 1850-tallet. Bygningen var i en rik og velpleiet sveitserstil, skriver Arno Berg i 1955. Den ble ført opp på Byantikvarens gule liste i 1986. I 1992 kom det rivesøknad. I 1995 la Byantikvaren fram et alternativt planforsalg som innebar bevaring av bygningen. Byantikvaren nådde ikke fram med sitt forslag, og i 1996 ble hovedbygningen revet. I 2009 forsvant siste rest av Hovin Mellom. Da ble den lille drengestua, som lå inne blant industribyggene, revet.

Kilde: Byantikvarens arkiv