lukk

Smedstua gård

Smedstua var opprinnelig husmannsplass under Nedre Fossum, men ble senere utskilt som egen gård. Gården var i privat eie fram til 1965. I dag er bare våningshuset tilbake. Det er et tidstypisk sveitserstilshus fra siste halvdel av 1800-tallet med utkragende tak, panelte vegger og krysspostvinduer. I Tokerudplanen som ble utarbeidet på 1960-tallet var Smedstua avmerket som en av gårdene som skulle søkes bevart som eksempler på eldre stedstypiske gårdsanlegg. Anlegget skulle benyttes til daginstitusjon. I 1966 gikk imidlertid finansrådmannen inn for riving av Smedstua, med henvisning til at det vil være det mest økonomisk, samt det faktum at de fleste andre gårdstunene i kommunal eie skulle rives. Byantikvaren gikk inn for bevaring og fikk etter hvert støtte i kulturkomiteen i kommunen. I 1970 fikk arkitektene Helge Thams og Per Gaare oppdraget å innarbeide en ny barnehage i gårdsanlegget. Løsning ble å rive driftsbygningen og bygge et nytt bygg på samme sted. Våningshuset og stabbur ble bevart og istandsatt.

Gårdsbygningene eies i dag av Oslo kommune og brukes til barnehage og skolefritidsordning. Stabburet brant i 1995, og er erstattet av et nytt bygg. Våningshuset fikk nytt inngangsparti på 1990-tallet. Gården ligger høyt og fritt med flott utsyn over dalen. Anlegget står på Byantikvarens gule liste.