lukk

Grorud nedre hageanlegg

Høsten 2009 gjennomført Byantikvaren en hagearkeologisk undersøkelse i hagen til Nedre Grorud gård. I området nærmest hovedhuset ble det funnet flere spor som peker mot at det har ligget en 1700-talls formalhage her. Trolig ble denne anlagt av Neve Monsen som også bygget nytt hovedhus. Et kart fra 1797 støtter denne teorien.

På 1800-tallet gjorde nye hageidealer seg gjeldene. På Carl Oscar Rasmussens tid strakk hageanlegget seg helt ned til Alna. Fra denne fasen fant arkeologene et opphøyd granittfundament. Fundamentet tilhørte fontenen, som trolig ble flyttet etter siste krig da det ble bygget nytt våningshus. Fra tidlig 1900-tall ble det funnet et nett av grusganger på et lag av knust granitt og dekket med fem cm. slagg.

Restaureringen av hageanlegget har tatt utgangspunkt i hvordan hagen har sett ut rundt forrige århundreskifte. Noen av tiltakene er gjennomført på dokumentert grunnlag, mens andre tiltak har tatt utgangspunkt i hvordan slike hage vanligvis var utformet.