lukk

Tveten gård

Tveten gård er et storslagent gårdsanlegg med de aller fleste av den gamle storgårdens bygninger bevart. Gården ble kanskje ryddet så tidlig som i vikingtida, og er nevnt i skriftlige kilder fra middelalderen (ca. 1408).

Hovedbygningen på Tveten gård er et resultat av bygging, ombygginger og påbygginger gjennom mange hundre år. Huset har to adskilte kjellere i hver ende av bygningen, og dette kan tyde på at det opprinnelig har vært to adskilte bygninger på disse murene.
Huset slik det i hovedsak framstår i dag er oppført i tømmer i to etasjer i første halvdel av 1700-tallet. Bygningen fikk tilbygg i begge ender med utmurt bindingsverk en gang før 1783. Da ble også tømmerveggene forblendet og pusset, slik at hele bygningen skulle framstå som en murbygning. Huset fikk også et karakteristisk mansardtak (takflaten er brukket, slik som drengestua er i dag) samtidig med disse tilbyggene.

Eieren Wilhelm Stenersen bygget om huset til sveitserstil på 1850-tallet, med ny takkonstruksjon og bislaget i bindingsverk i nordenden.
På hagesiden var det en stor trapp ned til hagen, og den ble sannsynligvis bygget på slutten av 1800-tallet. Trappen ble seinere fjernet, men i forbindelse med den pågående restaureringen (2012) er det planer om å gjenoppbygge denne. Ved hovedinngangen mot tunet var det en glassveranda (oppført ca 1910), og den er også planlagt gjenoppført.

Tveten har alltid vært en storgård med mange fornemme eiere, for eksempel Mogens Lauritzen (trelasthandler), Abraham Sundius Burensund (assessor; dommer) og Hans Hagerup de Gyldenpalm (amtmann). Familien Stenersen eide Tveten gård sammenhengende siden Even Bernhard Stenersen kjøpte gården i 1810. Bydel Alna (daværende Hellerud) leide gården av Stenersenfamilien på 1990-tallet, og Oslo kommune kjøpte Tveten i 2007. I 2010 startet et omfattende restaureringsarbeid, og både hovedbygningen, brenneribygningen, drengestua, veslestua, rulleboden, ishuset og stabburet settes nå i stand.

På Tveten driver bydelen et bredt tilbud mot lokalbefolkningen, med kafe, aktiviteter for eldre, ungdomsklubb, kulturkvelder, utleievirksomhet, mm.

- teksten er delvis basert på heftet "Tveten gård", Tveten gårds venner og Hellerud bydel, 1999