lukk

Høybråten øvre gård

Høybråten Øvre er en av tre Høybråten-gårder.

Gården kom i privat eie i 1670. Eierne var kristianiaborgere, og gården var leilendingsgods. Utover på 1700-tallet ble gården bondegods. I tillegg til vanlig gårdsdrift har det vært drevet landhandel på gården.

Hovedbygningen i to etasjer er antagelig fra 1830-årene, og hadde tidligere en stor sal i andre etasje. Vanligvis har hovedbygninger fra denne epoken halvvalmede tak, men som bildene viser har denne bygningen saltak. Bygningen er dessuten bemerkelsesverdig bred. På naboeiendommen ligger fortsatt kårstua bevart.

På slutten av 1800-tallet kjøpte eiendomsutvikleren Anton Tschudi gården og utparsellerte tomter til småhusbebyggelse på Høybråten. Det fortelles at flere av nybyggerne leide rom på gården, mens de bygde eget hus.

Tunet er regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven.