lukk

Ellingsrud

Funn fra yngre steinalder

På Ellingsrud gård er det funnet en flintdolk fra siste del av yngre steinalder. Slike dolker regnes som det ypperste av steinarbeid fra steinalderen og stiller store krav til flintens kvalitet og til flintsmedens ferdigheter. Flintdolkene tolkes til å være etterligninger av lignende dolker i kopper og bronse som var vanlige i Vest- og Sentral-Europa og gikk ikke ut av produksjon før et stykke ut i bronsealderen da bronse ble mer tilgjengelig i Skandinavia. Dolkene som er funnet i Norge er nesten utelukkende laget av dansk flint, og det kan se ut til at de er eksportert hit som halvfabrikata og ferdige produkt. Slike flintdolker vitner dermed om de omfattende handelsnettverkene som eksisterte i Europa allerede i yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.

Mellom husene i Skansen Terasse 15-22 ligger en gravrøys uten sikker datering. Skikken med å gravlegge mennesker i gravrøyser starter i bronsealder og fortsetter gjennom hele jernalderen og i Groruddalen finnes det eksempler fra begge periodene. Dette gjør at man ofte er avhengig av en utgravning for å sikkert datere en røys. Gravrøyse kan dermed ikke tidfestes nærmere enn bronsealder/jernalder. Generelt tror man at gravrøysene har hatt en dobbelt funksjon. I tillegg til å være en grav kan det se ut til at gravrøysene markerer grenser eller eierskap til et område. Slike kulturminner er ofte anlagt på lett synlige steder. Dette kan være langs åsrygger som ble brukt som ferdselsvei eller nær gården. Det er enda ikke funnet noe annen arkeologi i området som kan knyttes til gravrøysen og forklare lokaliseringen.

Innenfor dette området kjenner vi også de gamle historiske gårdene Ulsholt, Ellingsrud og Gran. Ulsholt het opprinnelig Ulfrholt og navnet er sammensatt av Ulfr (mannsnavn) og holt, som betyr en liten skog eller lund. Ulsholt nevnes i skriftlige kilder for første gang i lensregnskaper fra 1557-58. Da eide klosteret på Hovedøya gården. Gårdsnavn som har en ending på –holt har vært i bruk gjennom lang tid og er vanskelig å tidfeste. Det kan allikevel se ut til at de fleste holtgårdsnavnene stammer fra første halvdel av middelalderen.

Ellingsrud het opprinnelig Erlingsruð og navnet er sammensatt av Erling (mannsnavn) og ruð, som betyr en ryddet plass/rydning. Ellingsrud nevnes i skriftlige kilder for første gang i 1550-årene, men da omtales det at gården tidligere hadde vært eid av klosteret på Hovedøya. Gårdsnavn som har ending på -ruð stammer ofte fra tidlig middelalder og vitner om en ekspansjonstid hvor flere nye gårder blir ryddet.

Gran het opprinnelig Gron og navnet henviser til tresorten gran. Gran nevnes i skriftlige kilder for første gang i lensregnskaper fra 1577-78 uten at noen eier identifiseres. Gårdsnavnet er et naturnavn og betegner sannsynligvis et enkelt grantre som tidligere har stått på gården. Navnet kan dermed ikke brukes til å si noe om en mulig alder på gården.