lukk

Bredtvet gård

Bredtvet gård lå på et av de mest sentrale punkt i Groruddalen, ved Trondheimsveien syd for Grorud. Navnet kommer av norrønt breidr og -tveit som betyr bredt jorde. Gården er ikke nevnt i jordebøkene fra middelalderen, men en del av gården, Bredtvet Ødegård, er oppført som gods under Hovedøya Kloster i 1560-årene, mens selve gården er oppført som krongods. Alt i 1557 synes imidlertid gårdene å være slått sammen.

I 1662 ble gården, som så mange andre gårder, solgt til Nils Lauritssøn. Deretter hadde gården mange ulike eiere før Hans Nielsen Hauge kjøpte den i 1817. På den tiden var Bredtvet en storgård i Aker, på ca 1200 - 1300 dekar. Både Nedre Kalbakken og Nyland var husmannsplasser under Bredtvet da. Hauge drev gården fram til sin død i 1824.

På slutten av 1880-90 ble det drevet et større teglverk på gården og i den tiden ble det gamle våningshuset på gården revet og en ny sveitservilla med tårn ble oppført.

I 1919 ble gården kjøpt av ”Lærehjems- og verneforeninger” og i perioden 1919–21 ble det bygget et behandlingshjem for unge lovovertredere like nord for gårdsbebyggelsen (i dag Bredtvet fengsel og sikringsanstalt). I 1963 opphørte driften av gården. Det meste av innmarka ble nedbygd i perioden 1970–1990, men deler av de gamle beitemarkene, og hageanlegget samt alleen som gikk opp til det gamle tunet er bevart. Hagen er delvis omkranset av et flott og godt bevart steingjerde.

Ingen av gårdsbygningene er bevart, men selve hovedhuset stod på samme tomt som kirken. Tårnet på hovedbygningen som kan sees på eldre bilder ble fjernet i 1929 da bygningen ble istandsatt.

På det tidligere gårdstunet er det reist en bauta med hans bilde og teksten "Jeg har svoret Guds ånd lydighet og han har hjulpet med å bli mit forset tro".