lukk

Ammerud

Gamle gårder og arkeologiske funn

I 1919 ble det funnet en steinkølle under Fjeldhøi gård, i Bergensveien 40. Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til funnopplysningene, ettersom køllen også er oppgitt å ha bli funnet på Apalløkka. Slike steinkøller tror man ble brukt som klubber i forbindelse med fangst, og køllene dateres som oftest til yngre steinalder, ca 3800-1700 f.Kr. I denne perioden startet innføringen av en tidlig jordbrukskultur i Norge. Fedrift og korndyrking fikk gradvis fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Nedover i Europa er liknende steinkøller er funnet i mannsgraver fra perioden.

Ammerud het opprinnelig Ambiruð og navnet er sammensatt av Ambi (mannsnavn) og ruð, som betyr en ryddet plass/rydning. Ammerud nevnes i skriftlige kilder for første gang i et brev fra 1345, hvor Sigurd Arnulvsson pantsetter deler av gården til Olav Torgeirsson.

Gårdsnavn som har ending på -ruð stammer ofte fra tidlig middelalder og vitner om en ekspansjonstid hvor flere nye gårder blir ryddet.