lukk

Sinsen nordre sidebygning

Bygningen består av ei lita stue med saltak, og en lang, smal og lav struktur vinkelstilt på denne. Stua har enkeltkrums teglpannetak, mens tilbygget har shingletak. Komplekset har fire piper i alt. Fasadene har en blanding av eldre og nyere vindustyper, eksempelvis både trerams empirevinduer og treramsvinduer uten underoppdeling.

Det ble i 1920 bevilget penger til bygging av maskinmesterbolig på Sinsen Nordre. Bygningen stod ferdig året etter. Bygningen ble i 1995 omgjort fra bolig til møtelokaler.

Det hevdes at dagens sidebygningen ble bygget av Aker sykehus på 1920-tallet. Muligens er den ene delen fra denne tiden. Det langstrakte volumet har imidlertid flere vinduer som er eldre, sveitserstilsdetaljer og en form og grunnmur som antyder at bygningen er fra siste slutten av 1800-tallet og har hatt en funksjon som uthus/bryggerhus el.

Bygningen er bevaringsverdig. Formålet med vernet er å bevare bygningene som deler av trehusmiljøet omkring Nordre Sinsen gård. Vernet skal
sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering. Nordre Sinsen gård har tilhørt Aker sykehus siden 1910, og den aktuelle bygningen har fungert som personalbolig for sykehuset. Vel så viktig er den oppsluttende verdi denne boligen har i forhold til våningshuset på Nordre Sinsen.